Pääkaupunkiseudulla on nykyisin kaksi jätevedenpuhdistamoa, toinen Helsingin Viikissä ja toinen Espoon Suomenojalla. Jätevedenpuhdistamoiden aiheuttama kuormitus merialueelle on pienentynyt huomattavasti viime vuosikymmeninä. Esimerkiksi Helsingin edustan merialueelle tulevasta ravinnekuormituksesta Vantaajoki tuo nykyään noin 60 %.

Helsingin ja Espoon edustalla veden fosforipitoisuus on kuitenkin ollut talvisin nousussa 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Tähän on syynä Suomenlahden yleinen fosforipitoisuuksien kasvaminen ja fosforin vapautuminen pohjasta sisäisen kuormituksen seurauksena. Kesäaikaan sinilevien ja kasviplanktonin kokonaismäärät ovat kasvaneet fosforipitoisuuksien kasvaessa ja pintaveden lämmetessä.

Helsingin ja Espoon lahtialueiden tila on parantunut huomattavasti 1970–80-luvuilta, jolloin jätevedet laskettiin lahtialueille. Ne ovat kuitenkin edelleen ylireheviä. Uimarantojen vedenlaatu on ollut pääosin hyvä. Tuoreessa meriveden yleisen käyttökelpoisuuden laatuluokituksessa Helsingin lahti- ja saaristoalueilla vesi oli pääosin tyydyttävää. Pienillä, suljetuilla lahtialueilla vesi oli välttävää. Ulkomerialueella veden laatuluokka oli hyvä lukuun ottamatta pieniä alueita jätevesien purkuputkien lähistöillä.

Keskeiset ympäristötiedot:
Jätevedenpuhdistamojen päästöt mereen
Asukkaiden vedenkulutus
Julkisten palvelurakennusten vedenkulutus