Pääkaupunkiseudun asukkaat arvostavat luontoa sekä vapaa-ajanviettomahdollisuuksien että luonnon kauneuden vuoksi. Kestävän viheralueverkoston kehittämi­seen ja monimuotoisen kaupunkiluonnon säilyttämiseen on myös muita perusteita. Luonnon ihmiselle tarjoamien ilmaisten hyötyjen eli ekosystee­mipalvelujen heikkeneminen kaupungistumisen myötä on kes­keinen ongelma. Lisäksi ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan häiriöitä näihin luonnon prosesseihin. Ratkaisuja etsitään mm. kaupunkirakenteen tiivistä­misen ja eheyttämisen sekä uudenlaisten suunnittelumenetelmien avulla. Lähtökohtana on maaperän toimintakyvyn ja kasvillisuuden runsauden ja monipuolisuuden turvaaminen.

Helsingissä kaupungin sähköiseen luontotietojärjestelmään on koottu paljon tietoa Hel­singin luonnosta. Sieltä se on helposti myös saatavissa. Järjestelmän avulla pystytään luontoarvot ottamaan kaavoituksessa paremmin huomioon.Uhanalaisten kasvilajien esiintymistä koskevien tietojen päivityksen tulokse­na nähdään, että niiden lukumäärä Helsingin alueella on selvästi kohonnut. Syynä ovat valtakunnallisten uhanalaiskriteerien muutokset ja Östersundo­min liitosalueelta löytyneet esiintymät.

Luonnonsuojelualueita Helsingissä on yhteensä 50 kappaletta, mutta ne ovat pääsääntöisesti kooltaan pieniä. Näiden luonnonsuojelualueiden maapinta-ala on noin 3,1 prosenttia kaupungin maapinta-alasta ja luonnon­suojelualueiden vesipinta-ala noin 1,2 prosenttia kaupungin vesipinta-alas­ta. Helsingin alhaisia osuuksia selittää kaupungin pieni maapinta-ala, korkea väestötiheysja tiivis kaupunkirakenne.Luonnonsuojelualueiden ongelma on lisääntyvästä virkistyskäytöstä aiheutuva kuluneisuus.

Espoossa ja Vantaalla luonnonsuojelualueiden osuus pinta-alasta on huomattavasti suurempi kuin Helsingissä. Espoossa on 80 luonnonsuojelualuetta, joiden kokonaipinta-ala kattaa noin 6 prosenttia Espoon kokonaispinta-alasta ja 10 prosenttia maa-alasta. Määrä on kasvanut viime vuosina, sillä 550-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Espoo päätti suojella 550 ha metsää eri puolilla kaupunkia, ja vuosina 2009 ja 2010 perustettiin 17 uutta luonnonsuojelualuetta.

Keskeiset ympäristötiedot:
Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen alueiden osuus kaupungin pinta-alasta