Pääkaupunkiseudun jätemäärä kasvanut asukasluvun kasvun myötä

Pääkaupunkiseudulla syntyvä yhdyskuntajäte voidaan jakaa kotitalouksien ja palveluiden tuottamaan jätteeseen. Alueella syntyvien jätteiden kokonaismäärää on laskettu Helsingin seudun ympäristöpalvelujen HSY:n tuottamassa Martti-materiavirtatilinpidossa. Sen tietoihin on laskettu mukaan HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen vietyjen jätteiden lisäksi kaikki erilliskerätyt hyötyjätteet sekä jätealan yksityisten toimijoiden alueelta keräämät jätteet.

Kotitalouksien tuottama jätemäärä asukasta kohti pääkaupunkiseudulla on vuosina 2004-2012 hieman kasvanut. Sen sijaan palvelusektorin tuottaman jätemäärän kehityksessä on selviä eroja yksittäisten vuosien välillä. Huomattavaa on myös se, että palvelut tuottavat pääkaupunkiseudulla enemmän jätettä kuin kotitaloudet. Pääkaupunkiseudulla asukaskohtaiset jätemäärät ovat viime vuosina olleet jonkin verran korkeammalla tasolla verrattuna muihin suuriin suomalaisiin kaupunkeihin.